Management životního prostředí

Hlavní myšlenky naší politiky ochrany životního prostředí

Hlásíme se k naší odpovědnosti za životní prostředí. Optimalizace ochrany životního prostředí je spolu s nejvyšší kvalitou a dlouhou životností vyráběných produktů a s hospodárností podniku na stejné úrovni významu v kategorii cílů společnosti. Negativnímu vlivu na životní prostředí bráníme vhodnými technologickými postupy a důslednou realizací a dodržováním zákonných předpisů.

Politika životního prostředí společnosti AEM Dessau se soustřeďuje na následující zásady jednání:

  1. Při stanovování cílů podnikatelské strategie společnosti jsou zohledněny i tipy zaměstnanců a veřejnosti. S obyvateli smíšeného průmyslového regionu je vedena, pokud to situace vyžaduje, otevřená diskuze a průběžně informujeme o vlivech společnosti AEM Dessau GmbH na životní prostředí a prostředcích k jejich zabránění.
  1. Podstatnou součástí preventivní ochrany životního prostředí kromě nepřetržitého zlepšování výrobních procesů, které jsou založeny na nejlepších dostupných technologiích, jsou především realizovaná opatření prevence havárií a plánování pro mimořádné situace. Je zaručeno dodržování příslušných rámcových podmínek právních předpisů pro oblast životního prostředí.
  1. Pro určení a monitorování vlivů AEM Dessau GmbH na životní prostředí byly zavedeny a jsou i nadále udržovány instrumenty kontroly životního prostředí. Tyto výsledky, stejně jako i výsledky hodnocení vlivů nových činností, výrobků a výrobních procesů na životní prostředí ještě před jejich zavedením do praxe, bereme v potaz při stanovování podnikatelských cílů a rozhodnutí.
  1. Jako zásadní cíl dlouhodobého zajištění podniku a zvýšení jeho konkurenceschopnosti vnímáme úsporu přírodních zdrojů, především optimalizovaným využitím surovin, materiálů a pomůcek potřebných k výrobě elektromotorů a generátorů. Těžištěm činností společnosti AEM Dessau GmbH v oblasti životního prostředí je proto snížení produkce odpadů pomocí úsporných a recyklačních postupů.
  1. Všichni zaměstnanci nesou odpovědnost za dosažení cílů podniku v oblasti ochrany životního prostředí. Proto jsou všichni zaměstnanci vyzýváni, aby z vlastní iniciativy učinili opatření, která přesahují zákonné požadavky legislativy ochrany životního prostředí, týkající se AEM Dessau, a aby dále rozvíjeli podněty k lepší ochraně životního prostředí, větší bezpečnosti práce a lepší optimalizaci výrobního procesu. Zároveň do našich snah začleňujeme i naše zákazníky a dodavatele.
  1. Podpora povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a cílené školení a další vzdělávání jsou důležitými předpoklady pro intenzivní účast každého jednotlivce. Proto se konají pravidelná školení a další vzdělávání všech zaměstnanců především v oboru ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a provozu.
  1. Ke zlepšení ochrany životního prostředí dbáme na použití menšího množství látek zatěžujících životní prostředí, resp. na redukci jejich množství, kde je to jen možné.
  1. Vedení společnosti pravidelně prověřuje dodržování politiky ochrany životního prostředí a zároveň dosahování stanovených cílů v tomto směru Nápady a podněty ke zlepšení procházejí hodnocením a jsou realizovány dle možností společnosti.

Rychlý kontakt

Tel.:+49 340 203-200
Fax:+49 340 203-311
E-mail:info@aemdessau.de
Poptávkový formulář
Kontaktní osoba