Zarządzanie środowiskiem

Wytyczne naszej polityki środowiskowej

Wyznajemy zasadę ponoszenia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zoptymalizowana ochrona środowiska obok produkcji najlepszych pod względem jakości, długotrwałych produktów oraz efektywności ekonomicznej firmy to równoważny cel przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowaniu celowych technologii i konsekwentnej realizacji oraz przestrzeganiu wymogów prawnych można zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko.

Polityka środowiskowa AEM Dessau zorientowana jest na następujące zasady prowadzenia działalności:

  1. Uwagi pracowników i społeczeństwa będę uwzględniane przy opracowywaniu celów przedsiębiorstwa. W razie konieczności prowadzony będzie otwarty dialog z ludźmi zamieszkującymi teren przemysłowy i przekazywane będą informacje na temat negatywnych skutków działalności AEM Dessau GmbH na środowisko, a także działaniach na rzecz ich eliminacji.
  1. Istotnym elementem w kwestii profilaktycznej ochrony środowiska, oprócz stałego ulepszania metod produkcyjnych, zorientowanych na najlepsze dostępne technologie, jest w szczególności planowanie i realizacja działań mających na celu zapobieganie awariom i opracowanie planu na wypadek sytuacji awaryjnych. Zapewnia się przestrzeganie istotnych warunków ramowych dotyczących ochrony środowiska.
  1. Do ustalania i kontroli wpływu AEM Dessau GmbH na środowisko wprowadzane są i utrzymywane instrumenty kontroli środowiska. Wyniki są uwzględniane przy planowaniu celów i podejmowaniu decyzji dotyczących przedsiębiorstwa, tak samo jak wyniki oceny wpływu na środowisko nowych działań, produktów oraz procesów produkcyjnych przed ich wprowadzeniem.
  1. Ochrona zasobów naturalnych poprzez optymalne wykorzystanie wymaganych do produkcji silników i generatorów elektrycznych surowców i materiałów, a także środków technicznych postrzegane jest jako istotny cel długotrwałego zabezpieczenia przedsiębiorstwa i wzrostu konkurencyjności. Punktem ciężkości działalności AEM Dessau GmbH w zakresie ochrony środowiska będzie zatem redukcja ilości śmieci poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych oraz recykling.
  1. Wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność za osiąganie celów firmy związanych z ochroną środowiska. Dlatego wszyscy pracownicy są zobowiązani do aktywnego podejmowania działań, wykraczających poza przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony środowiska stawianych AEM Dessau, oraz do wysuwania propozycji dotyczących dalszego rozwoju ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i optymalizacji procesu produkcyjnego. Nasi klienci i dostawcy również zostaną zaangażowani w nasze starania.
  1. Podnoszenie świadomości w kwestii ochrony środowiska pracowników oraz ukierunkowane szkolenie i kształcenie ustawiczne są istotnym warunkiem intensywnego uczestnictwa każdej pojedynczej jednostki. Dlatego regularnie odbywają się szkolenia i kształcenie ustawiczne wszystkich pracowników w szczególności w zakresie ochrony środowiska i ochrony pracy/bezpieczeństwa urządzeń.
  1. Dla zwiększenia wkładu w ochronę środowiska stawia się nacisk na redukcję wzgl. zastępowanie stosowanych materiałów szkodliwych dla środowiska tam, gdzie jest to tylko możliwe.
  1. Kierownictwo firmy regularnie sprawdza przestrzeganie polityki środowiskowej oraz stopień realizacji wyznaczonych celów związanych z ochroną środowiska. Pomysły i propozycje w kwestii poprawy rozwiązań proekologicznych poddawane są ocenie i realizowane odpowiednio do możliwości przedsiębiorstwa.

Szybki kontakt

Tel.:+49 340 203-200
Fax:+49 340 203-311
E-Mail:info@aemdessau.de
Formularz zapytania
Osoba kontaktowa